Ubezpieczenia Firm

Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń począwszy od medycyny pracy, podstawowej opieki medycznej, a skończywszy na opiece szpitalnej, stomatologicznej czy rehabilitacyjnej

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić: mienie ruchome, np. maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie pracownicze, budynki, budowle lub nakłady inwestycyjne, transportowe mienie, szyby i inne przedmioty szklane, sprzęt elektoniczny, w tym laptopy i inne urządzenia przenośne, stałe koszty działalności-ryzyko to obejmuje zwrot kosztów działalności poniesionych w czasie przerw lub zakłoceń w działalności przedsiębiortwa spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem lub upadkiem statku powietrznego, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także: OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC za mienie powierzone, oC za pojazdy nie podlegające rejestracji, OC za „zalanie”, OC za szkody przy załadunku i rozładunku, następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników, assistance.

W swojej ofercie mamy m.in:

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Pośredników i Zarządców Nieruchomości
 • Ubezpieczenie przewoźnika drogowego
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenia finansowe
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
 • OC Certyfikatów Energetycznych i innych zawodów
 • OC Architekta, Projektanta lub Inżyniera Budowlanego;
 • OC Geodety;
 • OC Lekarzy, Aptekarzy, i osób wykonujących czynności medyczne;
 • OC Rzeczoznawców Majątkowych;
 • OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC Zarządców Nieruchomości;
 • OC Operatora transportowego
 • OC Personelu pedagogicznego i wychowawczego;
 • OC Osób fizycznych związanych ze sportem
 • OC Osób fizycznych związanych z kulturą
 • OC Tłumacza
 • Pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Utraty zysku - Ubezpieczenie przerw w działalności

Cel ubezpieczenia
bezpieczenie przerw w działalności ma zapewnić przedsiębiorcy pokrycie kosztów, które ten musi ponosić pomimo przerwy w działalności. Dodatkowo ubezpieczyciel pokrywa zysk netto jaki byłby wypracowany przez przedsiębiorcę, gdyby nie doszło do przerwy w działalności.

Zakres ubezpieczenia
wiadczenia z ubezpieczenia utraty zysku jest wypłacane, jeśli przerwa w działalności związana jest z zaistnieniem zdarzenia losowego określonego w warunkach umowy ubezpieczeniach. W najpowszechniejszych w Polsce warunkach, zdarzenia losowe są tu określane tak, jak w umowie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczyciel utraty zysku wypłaca w przypadku przerwy w działalności ubezpieczeniowy zysk brutto ubezpieczonego przedsiębiorstwa zdefiniowany najczęściej, jako:

 • przychody operacyjne przedsiębiorstwa pomniejszone o koszty zmienne (metoda różnicy), lub
 • koszty stałe powiększone o możliwy do uzyskania zysk netto (metoda sumy).

W kalkulacji zysku ubezpieczeniowego brutto uwzględnia się również zmianę stanu zapasów firmy.

Cargo - Ubezpieczenie mienia w transporcie

Cel ubezpieczenia
Ubezpieczenie cargo ma chronić mienie w czasie transportu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla producentów, odbiorców i pośredników handlowych, w tym eksporterów i importerów, którzy narażeni są na uszkodzenie należącego do nich mienia w czasie transportu.

Zakres ubezpieczenia
Dla transportów międzynarodowych zakres tego ubezpieczenia określony jest z reguły uznanymi warunkami międzynarodowymi – w naszym regionie najczęściej Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi (ang. Institute Cargo Clause) w wersji:
ICC A (najszersze – oparte o formułę wszystkich ryzyk),
ICC B (podstawowe i inne zdarzenia losowe),
ICC C (najwęższe – tylko podstawowe zdarzenia losowe).

W przypadku specyficznych przedmiotów transportu lub specyficznych środków transportu możliwe jest stosowanie tzw. klauzul branżowych dostosowanych do danego typu przewożonych towarów (np. zamrożona żywność) lub środka transportu (np. transport lotniczy).

Dla transportów krajowych stosuje się warunki będące odpowiednikiem standardów międzynarodowych. I w tym przypadku rozróżnia się z reguły trzy podstawowe zakresy:
podstawowy – zdarzenia losowe oraz wypadek środka transportu,
rozszerzony – obejmujący dodatkowo ryzyka kradzieżowe,
pełny – oparty o formułę wszystkich ryzyk.

OCP i OCS - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora

Cel ubezpieczenia
Pokrycie zobowiązań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub umowy spedycji bądź w ruchu krajowym, bądź międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora pokrywa przede wszystkim roszczenia kontrahentów związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub umowy spedycji. Poza wypłatą samego należnego kontrahentowi odszkodowania ubezpieczyciel OC pokrywa również:
koszty obrony przed nienależnym lub zbyt wysokim roszczeniem,
koszty ratownictwa w tym przede wszystkim koszty mające na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów.

Ubezpieczenia techniczne

Grupa ubezpieczeń technicznych przeznaczona do ochrony mienia, gdzie do wyznaczenia odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, oceny ryzyka oraz likwidacji szkód potrzebna jest inżynieryjna, techniczna wiedza. Do podstawowych ubezpieczeń technicznych zaliczamy najczęściej ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Typową cechą ubezpieczeń technicznych jest oparcie ochrony na warunkach wszystkich ryzyk oraz wyznaczenie sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej.

CAR/EAR - Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych

Cel ubezpieczenia
Do ochrony kontraktów, których przedmiotem jest wybudowanie budowli lub montaż maszyn i urządzeń, służą ubezpieczenia budowlano-montażowe. Mogą być zawierane przez każdą ze stron kontraktu, tj. zarówno inwestora, jak i wykonawcę. Chronione w tym przypadku są jednak przede wszystkim ryzyka inwestora.
Ochroną objęty jest przede wszystkim realizowany obiekt. Dodatkowo można objąć ubezpieczeniem również sprzęt, wyposażenie lub maszyny pracujące na placu budowy.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje zawsze swoim zakresem, występujące w planowanym okresie realizacji przedsięwzięcia, ryzyka podstawowe:
ogień, eksplozję, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń, a także: koszty akcji ratunkowej.

W przypadku znakomitej części kontraktów umowa zawierana jest jednak szerzej – w formule wszystkich ryzyk – i obejmuje również inne naturalne żywioły takie jak: huragan, powódź, osunięcie się ziemi.

Dodatkowo możliwe jest objęcie ochroną kradzieży z placu budowy.
W przypadku ubezpieczeń budowlano-montażowych szczególną uwagę należy poświęcić dodatkowym klauzulom dostosowującym podstawowy schemat tego ubezpieczenia do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia. Mogą one rozszerzać odpowiedzialność na prace wykonywane jeszcze przed rozpoczęciem samych prac budowlanych lub konstrukcyjnych (np. niektóre prace projektowe, badania gruntu), przewidywać odpowiedzialność ubezpieczyciela z ewentualne dodatkowe prace w godzinach nocnych lub nadliczbowych w przypadku wystąpienia szkody lub chronić prace i konstrukcje w standardowych warunkach wyłączone z zakresu ochrony, np. tunele lub wysokościowce.
Pakiet ubezpieczeń budowlano-montażowych przewiduje też sekcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inwestora i wykonawców.

Maszyn od awarii - Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Cel ubezpieczenia
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest istotnym uzupełnieniem umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dając ochronę obejmującą pokrycie kosztów naprawy zepsutych maszyn lub urządzeń. W przypadku tego ubezpieczenia zdarzeniem ubezpieczeniowym jest samo zepsucie się lub wadliwe działanie urządzenia niekoniecznie wskutek zewnętrznej siły.

Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową w przypadku ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń objęte są koszty naprawy lub wymiany urządzeń związane z ich eksploatacją i użytkowaniem.

W szczególności pokrywa się m.in.:

 • błędy projektowe lub konstrukcyjne, wady materiałowe,
 • błędy montażowe oraz wadliwą obsługę,
 • działanie sił wewnątrz maszyny, np. sił odśrodkowych,
 • nadmierne ciśnienie, implozję, niedobór wody w kotłach,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających,
 • przepięcia, niedostateczne napięcie prądu, zanik faz,
 • uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie.

Sprzętu elektronicznego - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych

Cel ubezpieczenia
Pokrycie wszelkich kosztów związanych ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą sprzętu elektronicznego w tym przede wszystkim ?dużych” maszyn, gdzie elementy elektroniczne stanowią istotną część ich wartości. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przeznaczone jest przede wszystkim do maszyn i urządzeń takich jak na przykład: obrabiarki cyfrowe, diagnostyczny i zabiegowy sprzęt medyczny, druk cyfrowy, serwery i serwerownie. Możliwe jest również na tych samych lub zbliżonych warunkach ochrona drobnego sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczeniem objęty jest też koszt odtworzenia utraconych danych.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oparte jest o formułę wszystkich ryzyk i specjalnie skonstruowane do ochrony wrażliwych elementów elektronicznych. Poza tradycyjnymi ryzykami obejmowanymi w polisach od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje dodatkowo zdarzenia istotne z punktu widzenia sprzętu elektronicznego.

Najczęściej wymienia się tu ryzyka takie jak:

 • działanie dymu, sady lub podobnych czynników,
 • udar cieplny,
 • błąd operatora, niewłaściwą obsługę.

W sekcji ochrony danych ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z odtworzeniem utraconych danych. Odtworzenie danych (z kopii zapasowych, nośników tradycyjnych) musi być możliwe.