Ubezpieczenia - MIESZKANIE, DOM

Mienie nieruchome i ruchome osoby ubezpieczonej może być chronione różnymi umowami ubezpieczenia zależnie od statusu tego mienia.

W przypadku osób fizycznych najczęściej odpowiednim rozwiązaniem będzie ubezpieczenie domu lub mieszkania. Większość ubezpieczycieli oferuje tu standardowe pakiety spełniające większość wymagań osób indywidualnych.

W przypadku firm odpowiednią ochronę dla ich mienia zapewnią albo standaryzowane pakiety przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, albo specjalistyczne ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe, techniczne uzupełnione dodatkowo ubezpieczeniami przerw w działalności.

Domy i mieszkania - Ubezpieczenie domów i mieszkań, ich wyposażenia oraz ruchomości domowych

Cel ubezpieczenia
Ochrona właściciela domu lub mieszkania na wypadek związanych z nimi zdarzeń losowych skutkujących uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą ubezpieczonego mienia. Ubezpieczenie domu lub mieszkania ma zapewnić właścicielowi pieniądze na odbudowę lub remont samej substancji budynku (lub tzw. murów), naprawę lub zakup uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia (np. montowanych szaf, kuchni), naprawę lub zakup uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia ruchomego zgromadzonego w mieszkaniu (np. sprzętu RTV, ubrań).

Zakres ubezpieczenia
Typowy zakres ubezpieczenia mieszkania i domu obejmuje ochronę domu lub mieszkania w przypadku zaistnienia przynajmniej następujących ryzyk:
– podstawowych, do których zalicza się: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję i upadek statku powietrznego,
– innych nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: zalanie, powódź, huragan, zaleganie śniegu lub lodu, osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów.

Rzeczy ruchome ubezpieczane są w zakresie kradzieży. Zależnie od warunków ubezpieczenia oferowanych przez konkretnego ubezpieczyciela możliwa jest również ochrona w zakresie przepięć, dewastacji oraz skutków akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. Większość pakietów ubezpieczenia domów i mieszkań daje również możliwość zawarcia umów OC w życiu prywatnym, assistance lub następstw nieszczęśliwych wypadków.
W przypadku niektórych ubezpieczycieli w ramach tych samych warunków możliwe jest również ubezpieczenie domów w budowie.

Mienie od ognia - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Cel ubezpieczenia
Finansowe zabezpieczenie przed realizacją zdarzeń losowych związanych przede wszystkim z działaniem sił przyrody dla zgromadzonych wszelkich rodzajów mienia (nieruchomego lub ruchomego, w tym środków obrotowych) zapewnia ubezpieczenie ogniowe. Najczęściej przyjmuje się, że tym ubezpieczeniem należy chronić całość mienia zgromadzonego przez ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
W zależności od warunków ubezpieczenia zakres ubezpieczenia ogniowego może być określany przez wymienienie zdarzeń losowych objętych ochroną (tzw. ubezpieczenie ryzyk nazwanych) lub ubezpieczenie wszystkich nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń z wyjątkiem tych, które nie zostały w warunkach wyłączone (tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk).
Na pewno nawet w podstawowym ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych pokrywane są następujące ryzyka: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja i upadek statku powietrznego. Inne ryzyka określone są w warunkach ubezpieczenia i obejmują z reguły zalanie, powódź, huragan, deszcz nawalny, zaleganie śniegu lub lodu, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi itp.

Przy ubezpieczeniu od ognia szczególnie istotne jest określenie sumy ubezpieczenia będącej górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z reguły suma ta powinna odpowiadać pełnej wartości ubezpieczonego mienia wyliczonej w ustalony z ubezpieczycielem sposób – wg wartości odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto.

Mienie od kradzieży - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Cel ubezpieczenia
Ubezpieczenia kradzieżowe chronią zgromadzone mienie przed skutkami działań człowieka kradzieżą, rabunkiem lub dewastacją.

Ochronie podlegać mogą wszelkie rzeczy ruchome w tym przede wszystkim:

 • wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • powierzone mienie osób trzecich,
 • gotówka i wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia
W przypadku tego ubezpieczenia ochrona udzielana jest w przypadku:

 • kradzieży z włamaniem, tj. wejścia do lokalu z pokonaniem zabezpieczeń,
 • rabunku z użyciem siły fizycznej lub groźbą natychmiastowego jej użycia,
 • dewastacji.

W przypadku ubezpieczenia gotówki ochrona jest z reguły udzielana również w przypadku podstawowych ryzyk ogniowych oraz

 • dla transportu gotówki,
 • nagłej śmierci osoby, która wykonuje transport.

Szyby od stłuczenia - Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Cel ubezpieczenia
Organizacja oraz pokrycie kosztów wymiany uszkodzonych szyb i innych podobnych przedmiotów w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. Ochroną mogą być tu obejmowane zarówno przedmioty szklane, jak i inne o podobnym charakterze, np. tablice reklamowe, neony, ceramiczne i kamienne wykładziny.

Zakres ubezpieczenia
W ubezpieczeniu szyb podstawowym zakresem ochrony jest zawsze pokrycie kosztów naprawy stłuczonych lub uszkodzonych szyb lub innych ubezpieczonych przedmiotów.

Ubezpieczyciel może dodatkowo oferować ochronę polegającą na:

 • organizacji naprawy lub wymiany szyb,
 • pokryciu kosztów dodatkowych takich, jak transport związany z naprawieniem szkody lub pokrycie oszkleń folią antywłamaniową.