Ubezpieczenia Na życie

Wiele aspektów życia i prowadzonej działalności wiąże się z ryzykiem. Wiele – jeśli nie większość – tych ryzyk można ubezpieczyć. Tylko od wyboru oraz przezorności poszczególnych osób zależy, czy – w razie wystąpienia szkody – będzie ona chroniona przez ubezpieczyciela.

Grupowe na życie - Umowa ubezpieczenia na życie zawierana w formie grupowej

Cel ubezpieczenia
Zabezpieczenie osób bliskich osobie ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Najczęściej również zapewnienie świadczenia w przypadku choroby osoby ubezpieczonej, choroby lub śmierci osób jej bliskich. Dla pracodawcy grupowa umowa ubezpieczenia na życie pracowników może być dodatkowym benefitem oferowanym im w związku z zatrudnieniem.

Zakres ubezpieczenia
Wybór zakresu ubezpieczenia grupowego na życie dokonywany jest najczęściej dla całej grupy osób ubezpieczonych. Grupę taką mogą tworzyć pracownicy przedsiębiorstwa, członkowie grupy zawodowej (np. izby lub stowarzyszenia zawodowego) lub inne osoby zorganizowane.

Z reguły ochrona jest udzielana na wypadek:

 • śmierci osoby ubezpieczonej (wypłata przekazywana jest dla wskazanego beneficjenta),
 • śmierci osób bliskich,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego lub osób bliskich,
 • choroby

Wiele programów grupowego ubezpieczenia na życie pozwala na indywidualną kontynuację umowy ubezpieczenia.

Koszty leczenia za granicą - Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Cel ubezpieczenia
Zapewnienie organizacji i pokrycia kosztów leczenia osoby przebywającej za granicą. W przypadku wielu pakietów dla osób wyjeżdżających za granicę ochroną obejmowana jest również odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych osób.

Zakres ubezpieczenia
Każdorazowo szczegółowy zakres pokrycia tego ubezpieczenia określony jest w warunkach ubezpieczenia.

Z reguły pakiet ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicę obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia koniecznego wskutek wypadku lub choroby,
 • organizację koniecznego leczenia,
 • pokrycie kosztów transportu osoby chorej lub zwłok do kraju,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone za granicą.

Dodatkowo odpowiednie pakiety można rozszerzyć o:
ubezpieczenie bagażu podróżnego,
assistance za granicą,
elementy ochrony prawnej (np. pożyczkę na kaucję lub adwokata) za granicą.

NNW w życiu prywatnym

Cel ubezpieczenia
Zapewnienie wypłaty określonego świadczenia w przypadku zdarzenia skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby ubezpieczonej.

Zakres ubezpieczenia
Zakres ochrony ubezpieczenia NNW może być różnie określony zależnie od sytuacji, dla której jest zawierany.

Do najczęstszych sytuacji zalicza się ochronę udzielaną:

 • w zdarzeniach komunikacyjnych (częsty element pakietów komunikacyjnych),
 • w czasie wyjazdów za granicą,
 • w całym okresie ubezpieczenia.

Zależnie od wybranego modelu określone w umowie ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest albo procentowo zależnie od poziomu uszczerbku na zdrowiu, albo za określone skutki zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu (np. utratę całej ręki). Z reguły pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej oraz pełnego, trwałego jej inwalidztwa. Możliwa jest również wypłata z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do określonej pracy.