NNW w życiu prywatnym

Cel ubezpieczenia
Zapewnienie wypłaty określonego świadczenia w przypadku zdarzenia skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby ubezpieczonej.

Zakres ubezpieczenia
Zakres ochrony ubezpieczenia NNW może być różnie określony zależnie od sytuacji, dla której jest zawierany.

Do najczęstszych sytuacji zalicza się ochronę udzielaną:

  • w zdarzeniach komunikacyjnych (częsty element pakietów komunikacyjnych),
  • w czasie wyjazdów za granicą,
  • w całym okresie ubezpieczenia.

Zależnie od wybranego modelu określone w umowie ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest albo procentowo zależnie od poziomu uszczerbku na zdrowiu, albo za określone skutki zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu (np. utratę całej ręki). Z reguły pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej oraz pełnego, trwałego jej inwalidztwa. Możliwa jest również wypłata z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do określonej pracy.

OC w życiu prywatnym - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Cel ubezpieczenia
Pokrycie finansowych zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym. Ubezpieczenie OC daje tu poczucie bezpieczeństwa osobie fizycznej.

Zakres ubezpieczenia
W przypadku osób fizycznych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla zobowiązań wynikających z odpowiedzialności deliktowej takiej osoby w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub w związku z posiadanym, prywatnym mieniem.

Z reguły ochrona udzielana jest dla zdarzeń związanych:

  • z posiadanymi nieruchomościami, w tym m.in. dla szkód wodociągowych, odpadnięcia części budynku,
  • z posiadanymi ruchomościami,
  • przez posiadane zwierzęta.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może być samoistną umową ubezpieczenia. Częściej jednak jest to element szerszego pakietu ubezpieczeń, np. pakietu ubezpieczenia domu i mieszkania lub ubezpieczenia turystycznego.