Ubezpieczenia Komunikacyjne

Pojazd oraz wszystkie ryzyka związane z jego posiadaniem i eksploatacją są chronione przez ubezpieczenia komunikacyjne.

Obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (popularnie OC komunikacyjne).

Zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm, ważniejszym może być ubezpieczenie samego pojazdu – autocasco oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Istotnym w praktyce uzupełnieniem jest pomoc na drodze – assistance.

ubezpieczenia komunikacyjne

OC komunikacyjne (OC)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Cel ubezpieczenia
Ochrona posiadacza pojazdu oraz kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód związanych z użytkowaniem tego pojazdu.
OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stąd zakres, wysokość minimalnych sum gwarancyjnych, zasady zawierania, wypowiadania i inne warunki tego ubezpieczenia reguluje specjalna ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zakres ubezpieczenia
Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Suma gwarancyjna
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowo, na zasadzie wzajemności, ubezpieczenie to obejmuje również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, które są sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego. Są to wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz dodatkowo m.in. Norwegia, Islandia, Szwajcaria. Pełną, aktualną listę sygnatariuszy utrzymuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zielona Karta (ZK)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za granicą

Cel ubezpieczenia
Zielona Karta (nazwa od koloru dokumentu potwierdzającego zawarcie tej umowy) chroni posiadacza pojazdu oraz kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu za granicą.

Zakres terytorialny
Zielona Karta działa w krajach należących do systemu Zielonej Karty, ale nie będących jednocześnie członkami tzw. Wielostronnego Porozumienia (tu działa zwykłe OC komunikacyjne). W polskiej praktyce są to przede wszystkim kraje na wschód od Polski (Rosja, Ukraina, Białoruś), część krajów bałkańskich (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania) oraz kraje basenu Morza Śródziemnego (Turcja, Izrael, Tunezja). Pełną, aktualną listę krajów systemu Zielonej Karty utrzymuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Cel ubezpieczenia
Ubezpieczenie AC chroni właściciela pojazdu przed skutkami szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (np. kradzieży) pojazdu, jego części lub wyposażenia. Ochronie podlegają zdarzenia spowodowane przez samego właściciela pojazdu, osobę kierującą pojazdem, inną osobę (np. kierujący innym pojazdem, złodziej) lub czynnik spoza pojazdu (np. kamień). Autocasco nie obejmuje jednak szkód eksploatacyjnych w pojeździe (np. zużycia się lub zepsucia pojazdu).

Zakres ubezpieczenia
Typowy zakres ubezpieczenia autocasco obejmuje:

 • skutki nieprzewidzianych zdarzeń drogowych
 • zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu
 • spowodowanych przez kierującego tym pojazdem lub innych uczestników ruchu,
 • skutki działania czynników zewnętrznych na drodze, np. kamień, upadające drzewo,
  kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia ustalany jest zawsze w umowie ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem. Z reguły standardowy dla danego ubezpieczyciela zakres określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

NNW komunikacyjne (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w zdarzeniach drogowych.

Cel ubezpieczenia
Zapewnienie kierującemu oraz pasażerom pojazdu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli wskutek zdarzenia drogowego nastąpił rozstrój ich zdrowia. Świadczenie może być wykorzystane dowolnie w tym m.in. przeznaczone na leczenie związane z wypadkiem. W przypadku śmierci kierującego lub pasażera świadczenie wypłacane jest osobie uposażonej lub osobom najbliższym.

Zakres ubezpieczenia
Typowy zakres ubezpieczenia NNW kierującego i pasażerów obejmuje:

 • wypłatę świadczenia w przypadku śmierci,
 • wypłatę świadczenia w przypadku rozstroju zdrowia proporcjonalnie do doznanego uszczerbku.

Dodatkowo ubezpieczenie to może obejmować:

 • wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w przypadku konieczności hospitalizacji po wypadku,
 • zwrot kosztów poniesionych na zakup protez lub innych środków pomocniczych w przypadku niepełnosprawności.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia ustalany jest zawsze w umowie ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem. Z reguły standardowy dla danego ubezpieczyciela zakres określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Assistance (ASS) - Pomoc na drodze

Cel ubezpieczenia
Komunikacyjne assistance ma zapewnić kierującemu ubezpieczonym pojazdem, i pasażerom tego pojazdu, niezbędną wskutek nieprzewidzianych zdarzeń pomoc na drodze i w czasie odbywanej podróży.

Zakres ubezpieczenia
Szczegółowy zakres ubezpieczenia assistance ustalany jest zawsze w umowie ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem. Z reguły dany ubezpieczyciel oferuje kilka standardowych wariantów assistance różniących się zakresem i ceną.

Podstawowy zakres assistance obejmuje z reguły:

 • naprawę pojazdu na miejscu wypadku lub awarii,
 • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu,
 • dostarczenie paliwa.

Rozszerzone zakresy assistance mogą obejmować na przykład:

 • holowanie pojazdu do wybranego warsztatu lub miejsca zamieszkania,
 • odholowania ciągniętej przez pojazd przyczepy, jeśli pojazd został unieruchomiony,
 • przewóz kierującego i pasażerów do warsztatu,
 • wynajem pojazdu zastępczego,
 • zapewnienie kierującemu zmiennika, jeśli kierujący nie może kontynuować podróży lub prowadzić pojazdu,
 • organizację hotelu i pokrycie kosztów noclegów kierującego oraz pasażerów, jeśli przerwa w podróży spowodowana jest wypadkiem lub awarią,
 • organizację opieki nad dziećmi, jeśli opieka jest konieczna wskutek wypadku lub organizację i pokrycie kosztów dojazdu osoby, która ma sprawować opiekę nad dziećmi.

Dla zdarzeń ubezpieczeniowych za granicą assistance może też zapewniać:

 • telefoniczne usługi tłumacza,
 • pożyczkę na naprawę pojazdu za granicą,
 • pomoc prawnika oraz pożyczkę na opłacenie kaucji koniecznych w przypadku spowodowania wypadku za granicą.