Ubezpieczenia Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne, wycieczek, wczasów …

Ta grupa ubezpieczeń kojarzy nam się przede wszystkim z wyjazdami, odpoczynkiem poza miejscem zamieszkania.
Jednakże mają one zastosowanie w wyjazdach służbowych, do pracy.
Głównie chodzi tu o ubezpieczenie osób podróżujących od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ale również, w przypadku podróży zagranicznych, ubezpieczenie kosztów leczenia.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim np. podczas jazdy na nartach, żeglowania …
– Ubezpieczenie bagażu (w tym sprzęt narciarski, fotograficzny, wędkarski …)
– Assistance oferujące pomoc podróżującym
– Odwołanie imprezy
– Odwołanie noclegu
– Odwołanie biletów lotniczych
– Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczych
– i inne.

Ubezpieczenia rolne

Całość ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pokrywane jest w ramach umów ubezpieczeń rolnych. Do najważniejszych elementów tego pakietu zalicza się: ubezpieczenie budynków gospodarczych (w zakresie obowiązkowym lub szerszym), ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Budynki gospodarskie - Ubezpieczenie budynków i budowli w gospodarstwie rolnym

Cel ubezpieczenia
Pokrycie strat spowodowanych przez zniszczenie lub uszkodzenie budynków w gospodarstwie rolnym – zarówno budynku mieszkalnego, jak i wszelkich budynków i budowli gospodarczych – wskutek działania ognia lub innych zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie budynków rolniczych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wtedy zakres tego ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe wskutek działania:
ognia, huraganu, opadów śniegu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego.
Poza zakresem ubezpieczenia obowiązkowego możliwe jest rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyka lub też rozszerzenie ochrony na wyposażenie budynków lub mienie zgromadzone w budynkach rolniczych.

Uprawy rolne - Ubezpieczenie upraw rolnych

Cel ubezpieczenia
Zabezpieczenie finansowe roślinnej produkcji rolnej możliwe jest przez ubezpieczenie upraw rolnych. Ochroną obejmowane są skutki zdarzeń losowych mające wpływ na wysokość plonów lub straty w plonach. Możliwe jest objęcie ochroną również nakładów poniesionych na produkcję roślinną.

Zakres ubezpieczenia
Zależnie od specyfiki uprawy możliwe jest objęcie ochroną realizacji wszystkich lub części ryzyk mogących mieć wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów.

Wśród szczególnie istotnych zagrożeń w Polsce wymienia się m.in.:

  • powódź, gradobicie, huragan,
  • przymrozki wiosenne, ujemne skutki przeziomowania,
  • suszę,
  • zagrożenia związane z suszeniem, techniczną obróbką lub przechowywaniem plonów, w tym skutki działania ognia.

Zwierzęta gospodarskie - Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności

Cel ubezpieczenia
Zabezpieczeniem finansowym zwierzęcej produkcji rolnej jest ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. Możliwe jest pokrycie zarówno kosztów utraty zwierzęcia, jak i kosztów dodatkowych takich jak: utrata produkcji związana ze zwierzęciem, przychówku, utylizacji zwłok.

Zakres ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich udzielana jest przede wszystkim w zakresie padnięcia zwierzęcia lub jego padnięcia i uboju z konieczności. Ubój z konieczności może być przy tym skutkiem:
– choroby zwierzęcia,
– nieszczęśliwego wypadku,
– działania zdarzeń losowych: ognia, powodzi, huraganu, piorunu, osunięcia się ziemi itp. Ubezpieczeniu może podlegać produkcja związana ze zwierzęciem (w szczególności produkcja mleka), koszty utylizacji zwłok, utrata płodu lub przychówku.

OC rolników - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy gospodarstw rolnych

Cel ubezpieczenia
Ochrona posiadacza gospodarstwa rolnego oraz osób pracujących w tym gospodarstwie przed finansowymi skutkami szkód związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa. OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stąd zakres, wysokość minimalnych sum gwarancyjnych, zasady zawierania, wypowiadania i inne warunki tego ubezpieczenia reguluje specjalna ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zakres ubezpieczenia
Z ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstw rolnych przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Suma gwarancyjna
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej rolnika, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.